سایت رسمی برنامه کلیدساز

سوالات متداول

همه می توانند از برنامه استفاده کنند؟

برای استفاده از برنامه کلیدساز، بعد از نصب و ثبت نام در برنامه، باید مدارک صنفی از جمله جواز کسب و کارت ملی را داخل برنامه ارسال کنید

استفاده از برنامه بدون ارسال مدارک امکان پذیر است؟

هزینه اشتراک برنامه چقدر است؟

چه محتوایی در برنامه لحاظ شده؟